Menu

Доманська Галина Петрівна

Кандидат фізико-математичних наук,
доцент кафедри математичної економіки та економетрії
механіко-математичного факультету
Львівського національного університету імені Івана Франка,
e-mail: h.domanska at gmx.net

Дата народження: 29.01.1977

Місце проживання: Львів

Освіта:

 • 1993-1998 – студент Львівського державного університету імені Івана Франка
 • 1998-2001 – аспірант Львівського національного університету імені Івана Франка
 • 2002 – кандидат фізико-математичних наук (тема дисертації «Задачі для псевдо­па­раболічних систем та варіаційних нерівностей в не­об­ме­жених областях», науковий керівник – проф. Лавренюк С. П.)
 • 2012 – вчене звання доцента кафедри математичної економіки та економетрії

Досвід роботи:

 • 2001-2005 – асистент кафедри вищої математики Львівського національного університету імені Івана Франка
 • 2006 – до сьогодні – доцент кафедри математичної економіки та економетрії Львівського національного університету імені Івана Франка

Навчальні курси:

Вища математика, Лінійна алгебра та аналітична геометрія, Вступ до теорії ймовірностей, Математична економіка, Фінансова математика, Інвестиційні оцінювання, Соціальні та економічні мережі.

Список друкованих праць

Наукові статті

 • Доманська Г.П. Задача Фур’є для однієї псевдопараболічної системи // Вісник Львів. ун-ту. Сер. Мех.-матем. – 1998. – № 49. – С. 104–112.
 • Domans’ka H., Lavrenyuk S. The Fourier problem for one nonlinear pseudoparabolic equation in unbounded domain // Математичні Студії. – 1999. – Т. 12, № 2. – С. 149–160.
 • Доманська Г.П. Мішана задача для однієї системи псевдопараболічних рівнянь з вироджен­ням в необмеженій області // Мат. методи та фіз.-мех.поля. – 1999. – Т. 42, № 3. – С. 45–51.
 • Доманська Г.П. Задача Фур’є для системи псевдопараболічних варіаційних нерівностей у не­обмеженій області // Вісник Львів. ун-ту. Сер. Мех.-матем. – 2000. – № 56. – С. 58–71.
 • Доманська Г.П., Лавренюк С.П. Мішана задача для однієї псевдопараболічної системи в не­об­меженій області // Укр. матем. ж. – 2001. – Т. 53, № 1. – С. 123–128.
 • Доманська Г.П. Про існування розв’язку мішаної задачі для однієї псевдо­па­ра­бо­ліч­ної сис­теми в необмеженій області // Науковий вісник Чернівецького універ­си­те­ту: Збірник наук. праць. Вип. 111. Математика. – Чернівці: Рута, 2001. – С. 27–33.
 • Доманська Г.П. Мішана задача для лінійної псевдопараболічної системи // Вісник Львів. ун-ту. Сер. Мех.-матем. – 2001. – № 59. – С. 116–125.
 • Domanska G., Lavrenyuk S. The initial-boundary value problem for some pseudoparabolic system in unbounded domain // Universitatis Iagellonicae Acta Mathematica, Fasciculus XXXIX. – P. 229–238.
 • Domanska G.P., Lavrenyuk S.P. The initial-boundary value problem for nonlinear pseudo­parabolic system. // Математичні Студії. – 2002. – Т. 17, № 2. – С.175–188.
 • Бугрій Олег, Доманська Галина, Процах Наталія. Мішана задача для нелінійного рівняння тре­тього порядку в узагальнених просторах Соболєва // Вісник Львів. ун-ту. Сер. Мех.-матем. – 2005. – № 64. – С. 44–61.
 • Доманська Г.П., Лавренюк С.П., Процах Н.П. Задача для нелінійного гіперболічного рівняння третього порядку // Науковий вісник Чернівецького універ­си­те­ту: Збірник наук. праць. Вип. 269. Математика. – Чернівці: Рута, 2005. – С. 34–42.
 • Доманська Г.П., Колінько М.О., Лавренюк С.П. Параболічні варіаційні нерівності в необмежених областях зі зростаючими даними // Доповіді НАН України. – 2005. – № 6. –С. 28–32.
 • Доманская Г.П., Колинько М.Е., Лавренюк С.П. Параболическое вариационное неравенство в неограниченных областях // Дифференциальные уравнения. – 2006. – Т. 42. – № 1. – С. 61–78.
 • Доманська Г., Колінько М., Лавренюк С. Задача без початкових умов для псевдопа­ра­бо­ліч­но­го рівняння в узагальнених просторах Лебега // Математичні Студії. – 2006. – Т. 25, № 1. – С. 73–86.
 • Доманська Г.П. Мішана задача для нелінійного псевдопараболічного рівняння з ви­ро­джен­ням // Вісник Національного універ­си­те­ту “Львівська політехніка”. “Фізико-математичні науки”. – 2007. – № 601.  – С. 5–11.
 • Доманська Г.П. Мішана задача для одного нелінійного псевдопараболічного рівняння // Доп. НАН України. — 2008. — № 10. — С. 7–14.
 • М. М. Бокало, Г. П. Доманська Мішана задача для лінійних еліптично-параболічно-псевдопараболічних рівнянь // Математичні Студії. – 2013. – Т. 40, № 2. – С. 193–197.
 • Domanska H. Initial-boundary value problems for anisotropic elliptic-parabolic-pseudoparabolic equations with variable exponents of nonlinearity / M. Bokalo, H. Domanska // Укр. матем. вісник. – 2014. – Т. 11, № 3. – С. 291-311.
 • Domanska H. Initial-boundary value problems for anisotropic elliptic-parabolic-pseudoparabolic equations with variable exponents of nonlinearity / M. Bokalo, H. Domanska // Journal of Mathematical Sciences. – 2015. – Vol. 206, No 1. – P. 1-16. (Transl. from Ukrains’kii Matematychnyi Visnyk. – 2014. – Vol. 11, No 3. – P. 291-311.)

Навчальні і навчально-методичні посібники

 • Бабенко В.В., Доманська Г.П. Основи інформатики. Методичні вказівки для студентів фі­ло­софського факультету. Львів: Вид. Центр ЛНУ ім.Івана Франка, 2004. – 32с.
 • Гаталевич А.І., Доманська Г.П., Зеліско Г.В. Методичні вказівки до вивчення теми “Показ­ни­кові й логарифмічні рівняння та нерівності”. –Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004. – 24 с.
 • Доманська Г.П., Зеліско Г.В., Стахів Л.Л. Методичні рекомендації до теми “Рівняння з па­ра­метрами”. –Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 72 с.
 • Доманська Г.П., Зеліско Г.В., Стахів Л.Л. Методичні рекомендації до теми “Нерівності з па­ра­метрами”. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 40 с.
 • Доманська Г.П., Зеліско Г.В., Стахів Л.Л. Методичні вказівки до вивчення теми “Графіки еле­ментарних функцій та їх застосування до розв’язування рівнянь і нерівностей”. – Львів: Ви­давничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 152 с.
 • Гаталевич А.І., Доманська Г.П., Зеліско Г.В. Методичні вказівки до вивчення теми “Чис­лові мно­жини. Перетворення виразів”. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 70 с.
 • Доманська Г.П., Лавренюк С.П. Практикум з економетрії. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006.– 102 с.
 • Доманська Г.П. Функції багатьох змінних: Тексти лекцій. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008.– 222 с.
 • Доманська Г.П., Лавренюк С.П. Основи вищої математики (для економічних спе­ці­аль­нос­тей): Посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008.– 634 с.

Тези доповідей на наукових конференціях

 • Domans’ka G.P. Pseudoparabolic variational inequality without initial data // Nonlinear partial differential equations: Book of abstracts. International Conference Dedicated to J. Shauder. Lviv, August 23–29, 1999. – Lviv, 1999. – P. 54.
 • Lawreniuk S.P., Domanska G.P. O niektorych pseudoparabolicznyh nierownosciach wariacijnych w obszarah nieogranichonych // Konferencja naukowa instytutu matematyki. 13–17 wrzesnia 1999 r., Janowice: materialy konferencijne. – Janowice, 1999. – S. 28.
 • Доманська Г.П. Мішана задача для однієї псевдопараболічної системи в необме­же­ній об­ласті // VIII Міжнародна Наукова Конференція імені академіка М. Крав­чука. 11–14 травня 2000 року, Київ: Матеріали конференції. – Київ, 2000. – С. 72.
 • Galina Domanska, Serhij Lawreniuk. Zagadnienia dla ukladu rownan pseudoparabolicz­nyh nieli­niowyh // Dwudziesta dziewiata ogolnopolska konferencja zastosowan matematyki: Zakopane–Koscielisko,19–26.IX.2000. – Warszawa: O.W. “Siwarna”. – 2000. – S. 28.
 • Domans’ka G. The initial-boundary value problem for nonlinear pseudoparabolic system // Nonlinear partial differential equations: Book of abstracts. International Conference. Kyiv, August 22–28, 2001. – Donetsk, 2001. – P. 40.
 • Доманська Г.П. Про періодичні розв’язки лінійної псевдопараболічної системи // Нові під­хо­ди до розв’язування диференціальних рівнянь: Тези доповідей. Міжна­род­на наукова конфе­ренція, 1–5 жовтня 2001 року, м. Дрогобич. – Київ, 2001. – С. 55.
 • Domanska H. An initial-boundary value problem for nonlinear pseudoparabolic equation in an unbounded domain // Міжнародна наукова конференція “Шості Боголю­бов­ські читання”, 26-30 серпня. Тези доповідей. – Київ. – 2003. – С. 273.
 • Domanska H. The initial-boundary value problem for nonlinear pseudoparabolic equation // Nonlinear partial differential equations: Book of abstracts. International Confer­ence. Alushta, September 15–21, 2003. – Donetsk, 2003. – P. 57.
 • Halyna Domanska, Maria Kolinko, Serhij Lawrenyuk. The variational parabolic inequality in an unbounded domain // Book of abstract, International conference dedicated to 125-th anniversary of Hans Hahn, June 27 – July 3, 2004, Chernivtsi. – P. 126.
 • Доманська Галина, Колінько Марія, Лавренюк Сергій. Задача без початкових умов для псев­до­параболічного рівняння в узагальнених просторах Лебега // Міжнародна матема­тич­на кон­фе­ренція ім. В.Я.Скоробагатька, м. Дрогобич, 27 вересня – 1 жовтня, 2004. Тези допо­відей. – Дрогобич. – 2004. – С. 74.
 • Domanska H., Lavrenyuk S. The initial-boundary value problem for nonlinear pseudoparabolic equation // International Conference on Differential Equations Dedicated to the 100th Anniversary of Ya.B.Lopatynsky: Book of abstracts. Lviv, September 12–17, 2006. – Lviv, 2006. – P. 83–84.
 • Доманська Галина. Необмеженість розв’язків мішаної задачі для одного псевдо­па­ра­бо­ліч­но­го рівняння //Міжнародна математична конференція ім. В.Я. Скоробагатька. Дрогобич, 24-28 вересня, 2007, с. 150.
 • Domanska H. P. Initial-boundary-value problems for anisotropic elliptic-parabolic-pseudoparabolic equations / M. Bokalo, H. P. Domanska // Intern. Conf. “Nonlinear Partial Differential Equations” dedicated to the 95th anniversary of The National Academy of Sciences of Ukraine: Book of abstracts. Donetsk, Ukraine, September 9–14, 2013. – Donetsk, 2013. – P. 11.
вгору

Університет

Математика

Освіта

Наші контакти


Ідея, веб-дизайн і т.д.:

Олег Романів
oromaniv at franko.lviv.ua