Menu

Оліскевич Маріанна Олександрівна

Науковий ступінь:

доктор економічних наук,
кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання:

доцент кафедри диференціальних рівнянь

Посада:

професор кафедри математичної економіки та економетрії
механіко-математичного факультету
Львівського національного університету імені Івана Франка

Дата народження: 22.01.1973

E-mail: olisk at ukr.net

Трудова діяльність

 • з 2017 – професор кафедри математичної економіки та економетрії Львівського національного університету імені Івана Франка
 • 2006–2016 – доцент кафедри математичної економіки та економетрії Львівського національного університету імені Івана Франка
 • 2000–2005 – доцент кафедри диференціальних рівнянь Львівського національного університету імені Івана Франка
 • 1999–2000 – доцент кафедри математичних методів в економіці Львівського державного фінансово-економічного інституту

Навчання, наукові досягнення

 • 28.03.2016 – захист докторської дисертації «Економетричне моделювання динамічних процесів функціонування та розвитку ринку праці України»
  Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
  спеціальність: 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці
  науковий консультант: завідувач кафедри фінансів Національного університету «Києво-Могилянська академія», доктор економічних наук, професор Лук’яненко Ірина Григорівна
 • 2004 – вчене звання : доцент кафедри диференціальних рівнянь
 • 19.11.1998 – захист кандидатської дисертації «Стійкість розв’язків мішаних задач для гіперболічних рівнянь і систем»
  Львівський державний університет імені Івана Франка
  спеціальність: 01.01.02 – диференціальні рівняння
  науковий керівник: завідувач кафедри диференціальних рівнянь, доктор фізико-математичних наук, професор Лавренюк Сергій Павлович
 • 1995–1998 – аспірантка кафедри диференціальних рівнянь Львівського державного університету імені Івана Франка
 • 1990–1995 – студентка механіко - математичного факультету Львівського державного університету імені Івана Франка, кваліфікація спеціаліста за спеціальністю «Математика»
 • 1980–1990 – учениця СШ №28 з поглибленим вивченням німецької мови м. Львова

Навчальні дисципліни

Навчальні посібники

 1. Оліскевич М. О. Економетричне моделювання макроекономічних процесів: Сукупне споживання. Динамічні моделі з розподіленими лагами : навч.-метод. посібник / М. О. Оліскевич. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 112 с. – ISBN 978-966-613-984-2.
 2. Кирилич В. М. Економетричне моделювання макроекономічних проце¬сів: Економічні коливання, гроші та інфляція. Векторні авторегресійні моделі: навч.-метод. посібник / В. М. Кирилич, М. О. Оліскевич. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 144 с. – ISBN 978-966-613-982-8.
 3. Оліскевич М. О. Економетричне моделювання макроекономічних процесів: Людський капітал. Моделі для панельних даних : навч.-метод. посібник / М. О. Оліскевич. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 96 с. – ISBN 978-966-613-983-5.
 4. Оліскевич М. О. Основи економетрії часових рядів : навч. посібник. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 327 с. – ISBN 978-966-613-628-5.
 5. Козицький В. А. Основи математичної економіки. Теорія фірми / В. А. Козицький, С. П. Лавренюк, М. О. Оліскевич. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка. Піраміда, 2005. – 323 с.
 6. Козицький В. А. Основи математичної економіки. Теорія споживання / В. А. Козицький, С. П. Лавренюк, М. О. Оліскевич. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка. Піраміда, 2004. – 264 с.
 7. Лавренюк С. П. Основи економетрії : тексти лекцій / С. П. Лавренюк, М. О. Оліскевич. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – 367 с.

Науковий досвід

 • з 2017 – член спеціалізованої вченої ради Д 26.006.07 у ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
 • профілі в наукометричних базах:   RePEc (Research Papers in Economics),   IDEAS,   EconPapers,   Scopus,   Сrossref,   GoogleScholar.

Монографії

одноосібні:

 1. Оліскевич М. О. Економетричне моделювання динамічних процесів розвитку ринку праці України : монографія / М. О. Оліскевич. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 400 с. – ISBN 978-617-10-0235-7. pdf

колективні:

 1. Information aspects of socio-economic systems development : monograph / edited by A. Ostenda and T. Nestorenko. – Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Technicznej w Katowicach, 2016. – 448 p. // 5.6. The modeling of the dynamic relationships and shocks impact for socio-economic sphere in Ukraine (Oliskevych Marianna, Lukianenko Iryna), P. 381–399.
 2. Моделирование и информационные технологии в исследовании социально-экономических систем: теория и практика / Под. ред. докт. экон. наук, проф. В. С. Пономаренко, докт. экон. наук, проф. Т. С. Клебановой. – Харьков-Бердянск: ФЛ-П Ткачук А.В., 2014. – 604с. // 1.3. Сучасні підходи до моделювання споживання в Україні (І. Г. Лук’яненко, М. О. Оліскевич), С. 51–77.
 3. Формування механізму стійкого розвитку економіки: теорія та практика / Колективна монографія. – Дніпропетровськ: «ФОП Дробязко С.І.», 2014. – 438 с. // Глава 2. 10. Методологічні засади сучасного економетричного моделювання та прогнозування інфляційних процесів в Україні (М. О. Оліскевич), С. 213–221.

Основні наукові публікації

 • Oliskevych M. Hysteresis, Structural Shocks and Common Trends in Labor Market: Consequence for Ukraine / М. Oliskevych // Economic Studies (Scopus). – 2015. – Issue 4. – P. 120 – 137.
 • Lukianenko I. The Effects of Shocks on the Labor Market: SVEC Modeling / I. Lukianenko, M. Oliskevych // Procedia Economics and Finance.– Elsevier. – 2015. – Vol. 27. – P. 311–322.
 • Lukianenko I. G. The Modelling of Registered Unemployment Rate Nonlinear Dynamics in Ukraine by Means of Threshold Autoregression / I. G. Lukianenko, M. O. Oliskevych // The Problems of Economy. – 2015. – N 3. – P. 309–316.
 • Оліскевич М. О. Асиметричність динаміки процесів на ринку праці: нелінійний економетричний аналіз / М. О. Оліскевич // Актуальні проблеми економіки. (Scopus). – 2015. – N 2(164). – C. 427–436.
 • Oliskevych M. The Impact of Economic Integration on Labor Productivity in Ukrainian Regions / M. Oliskevych, M. Antoniak-Babish // The Advanced Science Journal. – 2015. – Vol. 2015. – Issue 2. – pp. 27–30. 
 • Оліскевич М. О. Структурна коінтеграційна модель українського ринку праці / М. О. Оліскевич, В. А. Козицький // Актуальні проблеми економіки. (Scopus). – 2015. – N 6(168). – C. 444–456.
 • Оліскевич М. О. Проблеми регіональної нерівномірності зайнятості в контексті європейської економічної інтеграції України / М. О. Оліскевич, М. Р. Антоняк-Бабіш // Економічний часопис-XXI. (Scopus). – 2015. – № 3-4(2). – С. 46–50. 
 • Oliskevych M. Dynamic Analysis and Modeling of the Labor Market Development in Ukraine / M. Oliskevych // International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences. – 2015. – Vol. 5. – Issue 2. – pp. 137–145. 
 • Oliskevych M. Economic Activity of Population in the Ukrainian Labor Market: Nonlinear Smooth Transition Model / М. Оліскевич // British Journal of Economics, Management and Trade. – 2015. – Vol. 10. – Issue 1. – pp. 1–13.
 • Оліскевич М. О. Емпіричний аналіз динамічного взаємозв’язку безробіття та економічної активності населення на ринку праці в Україні / М. О. Оліскевич // Вісник Одеського національного університету. – 2015. – Том 20, Серія: Економіка. – Вип. 2/2. – С. 197–201.
 • Оліскевич М.О. Особливості економетричних моделей споживання в Україні в умовах нестабільності та структурних зрушень // Бізнес – Інформ. – 2014. – N3. – C. 113–121.
 • Oliskevych M. O. Econometric modelling of regional labor market indicators in Ukraine / M. O. Oliskevych // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Том 159, Економічні науки. – C. 58–63.
 • Oliskevych М. О. Price Dynamics in Ukraine: An Econometric Analysis of Co-Iintegration and Error-Correction Model / М. О. Oliskevych // Journal L´Association 1901 “SEPIKE”. – 2014. – Ausgabe 4. – pp. 179–183.
 • Oliskevych M. O. Empirical Modeling of Long-term Interrelations and Short-term Dynamic Adjustments of Private Consumption in Ukraine / М. О. Oliskevych // The Problems of Economy. – 2014. – №2. – C. 357–365. 
 • Lukyanenko I. H. Labour Market in Ukraine: An Empirical Dynamic Analysis Using Error Correction Model / Lukyanenko I. H., Oliskevych M. O. // Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Economics. – 2014. – Vol. 6(159). – pp. 52–58.
 • Олискевич М. А. Анализ особенностей векторного моделирования динамики индексов цен в Украине / М. А. Олискевич // Новая экономика. – 2014. – № 2[64]. – C. 54–60.
 • Оліскевич М. О. Вплив структурних шоків на реальний випуск та безробіття: SVAR підхід / М. О. Оліскевич // Формування ринкової економіки в Україні. – 2014. – Вип. 32. – С. 98–107.
 • Оліскевич М.О. Економетричний аналіз взаємозв’язків між показниками ринку праці в Україні // Регіональна бізнес-економіка та управління. – 2014. – N 2(38). – C. 24–29.
 • Оліскевич М. О. Дослідження нелінійної динаміки рівня безробіття в Україні на підставі SETAR моделей / М. О. Оліскевич // Вісник Львівської державної фінансової академії. – 2013. – № 24. – C. 230–238.
 • Оліскевич М. О. Аналіз та моделювання динаміки приватного споживання в Україні / М. О. Оліскевич // Економічний вісник університету. ДВНЗ “Переяслав–Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”. – 2013. – № 21/2. – C. 247–254.
 • Оліскевич М. О. Емпіричне PIH-моделювання динаміки споживчих видатків в Україні / М. О. Оліскевич // Вісник Львівського унівеpситету. Сеpія економічна. – 2013. – Вип. 50. – C. 212–221.
 • Оліскевич М. О. Економетричний аналіз взаємозв’язків між показниками ринку праці в Україні / М. О. Оліскевич // Регіональна бізнес-економіка та управління. – 2013. – № 2(38). – C. 24–29.
 • Оліскевич М. О. Панельне моделювання видатків на освіту в Україні / М. О. Оліскевич, Г. І. Берегова // Вісник Львівського унівеpситету. Сеpія економічна. – 2012. – Вип. 48. – C. 184–194.
 • Оліскевич М. О. Економетричне моделювання активів, зобовязань та капіталу комерційного банку / М. О. Оліскевич, М. М. Лигор // Вісник Львів. ун-ту. Сер. економ. – 2010. – Вип. 42.– С. 120–125.
 • Оліскевич М. О. Моделювання прибутку комерційного банку / М. О. Оліскевич, М. М. Лигор // Науковий Вісник Чернівецького університету ім. Ю. Федьковича. – Випуск 495. Економіка. – Чернівці, 2010. – С. 202–214.
 • Оліскевич М. О. Дослідження одиничного кореня та побудова моделі зі змінною варіацією для ряду грошової маси в Україні / М. О. Оліскевич // Вісник Львівського унівеpситету. Сеpія економічна. – 2008. – Вип. 39. – C. 353–362.
 • Оліскевич М. О. Економетричне моделювання зв’язку між депозитним та кредитним портфелями комерційного банку / М. О. Оліскевич, М. М. Лигор // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Фінансовий ринок України глобалізація та євроінтеграція. Збірник наукових праць НАН України. – Інститут регіональних досліджень. – Львів. – 2008. – Вип. 1 (69). – C. 532–541.
 • Оліскевич М. О. Дослідження функції споживання в Україні / М. О. Оліскевич // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2007. – № 4. – C. 92–105.
 • Лавренюк С. П. Мішана задача для напівлінійного ультрапараболічного рівняння в необмеженій області / С. Лавренюк, М. Оліскевич // Український математичний журнал (Scopus). – Том 59, N12. – 2007. – C. 1661–1673.
 • Оліскевич М. О. ARIMA моделювання індекса споживчих цін в Україні / М. О. Оліскевич, М. М. Лигор // Вісник Львівського унівеpситету. Сеpія економічна. – 2007. – Вип. 38. – C. 120–125.
 • Лавренюк С. Мішана задача для ультрапараболічного рівняння з нелокальною дією / С. Лавренюк, М. Оліскевич // Вісник Львівського унівеpситету. Сеp. мех.-мат. – 2006. – Вип. 66. – C. 99–114.
 • Оліскевич М. О. Слабко нелінійна параболічна варіаційна нерівність у необмеженій області / М. О. Оліскевич // Вісник Львівського унівеpситету. Сеp. мех.-мат. – 2005. – Вип. 64. – C. 167–180.
 • Оліскевич М. О. Побудова моделі часового ряду кредитного портфелю банку / М. О. Оліскевич // Формування ринкової економіки в Україні. – Вип. 14. – 2005 – C. 797–814.
 • Лавренюк С. П. Задача без начальних условий для вирождающейся гиперболической системи первого порядка / С. П. Лавренюк, М. А. Олискевич // Український математичний вісник. – 2004. – Вип. 2. – С. 61–70.
 • Козицький В. А. Монопольний принцип, олігополія і рівновага Неша / В. А. Козицький, М. О. Оліскевич // Збірник наукових праць Херсонської філії національного університету кораблебудування. – 2004. – Вип. 2. – C. 42–60.
 • Козицький В. А. Про один із підходів до теорії загальної рівноваги / В. А. Козицький, М. О. Оліскевич // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2004. – Вип. 2. – C. 153–159.
 • Лавренюк С. П. Задача Фур’є для однієї нелінійної системи гіперболічних рівнянь з трьома незалежними змінними / С. П. Лавренюк, М. О. Оліскевич // Вісник Львівського унівеpситету. Сеp. мех.-мат. – 2002. – Вип. 60. – C. 80–91.
 • Лавренюк С. П. Метод Гальоркіна для гіперболічних систем першого порядку з двома незалежними змінними / С. П. Лавренюк, М. О. Оліскевич // Укр. мат. ж. – Том 54, N10. – 2002. – C. 1356–1371.
 • Лондар С. Л. Дослідження динаміки відхилення податкової ставки від оптимальної в моделі кривої бюджетних надходжень з експоненціальним загасанням економічної активності / С. Л. Лондар, М. О. Оліскевич // Вісник Львівської комерційної академії. Серія економічна. – 2001. – Вип. 10. – C. 68–76.
 • Лавренюк С. П. Мішана задача для слабко нелінійної системи гіперболічних рівнянь з виродженням / С. П. Лавренюк, М. О. Оліскевич // Вісник Львів. ун-ту. – 2001. – Вип. 59. – С. 139–147.
 • Лондар С. Л. Динаміка надходжень при зміні податкового навантаження / С. Л. Лондар, М. О. Оліскевич // Вісник Львів. ун-ту. Сеp. економічна – 2001. – Вип. 30. – С. 457–466
 • Лондар С. Л. Шляхи наближення податкової системи України до стандартів ЄС / С. Л. Лондар, М. О. Оліскевич, Р. В. Юринець // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2000. – Вип. 15-2. – C. 56–62.
 • Оліскевич М. О. Мішана задача для нелінійної гіперболічної системи першого порядку з нестандартними крайовими умовами / М. О. Оліскевич // Вісник Львівського унівеpситету. Сеp. мех.-мат. – 1999. – Вип. 54. – C. 132–140.
 • Оліскевич М. О. Стійкість за Ляпуновим гіперболічної системи з нелокальними крайовими умовами / М. О. Оліскевич // Вісник Львівського унівеpситету. Сеp. мех.-мат. – 1998. – Вип. 49. – C. 89–98.
 • Оліскевич М. О. Зpостання pозв'язків нелокальної задачі для гіпеpболічної системи з pозpивними коефіцієнтами / М. О. Оліскевич // Математичні студії. – 1998. – 9, N1. – C. 42–53.
 • Оліскевич М. О. Поведінка pозв'язків багатоточкової задачі для гіпеpболічного pівняння пpи великих значеннях часу / М. О. Оліскевич // Вісник Львівського унівеpситету. Сеp. мех.-мат. – 1996. – Вип. 45. – C. 86–96.
 • Оліскевич М. О. Стійкість розв'язку мішаної задачі для системи з трьома незалежними змінними з періодичними крайовими умовами / М. О. Оліскевич // Вісник Львівського унівеpситету. Сеp. мех.-мат. – 1996. – Вип. 48. – C. 27–35.
вгору

Університет

Математика

Освіта

Наші контакти


Ідея, веб-дизайн і т.д.:

Олег Романів
oromaniv at franko.lviv.ua