Log in

Про нормування часу навчальної та іншої роботи педагогічних, науково-педагогічних працівників

Про імплементацію Про імплементацію

Пропозиції з нового нормування часу навчальної та іншої роботи педагогічних, науково-педагогічних працівників ЛНУ ім. Івана Франка в світлі Закону України “Про вищу освіту”

Для початку дозвольте ознайомити Вас з наступними витягами із нового Закону України “Про вищу освіту”:

«Стаття 56. Робочий час науково-педагогічних, наукових і педагогічних працівників

1. Робочий час науково-педагогічних працівників становить 36 годин на тиждень (скорочена тривалість робочого часу).

2. Робочий час науково-педагогічного працівника включає час виконання ним навчальної, методичної, наукової, організаційної роботи та інших трудових обов’язків. Робочий час наукового працівника включає час виконання ним наукової, дослідницької, консультативної, експертної, організаційної роботи та інших трудових обов’язків. Робочий час педагогічного працівника включає час виконання ним навчальної, методичної, організаційної роботи та інших трудових обов’язків.

Норми часу навчальної роботи у вищих навчальних закладах державної та комунальної форми власності (крім вищих навчальних закладів, що мають статус національного або дослідницького) визначаються центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки за погодженням із заінтересованими державними органами. Норми часу методичної, наукової, організаційної роботи визначаються вищим навчальним закладом.

Максимальне навчальне навантаження на одну ставку науково-педагогічного працівника не може перевищувати 600 годин на навчальний рік.

{Абзац третій частини другої статті 56 набирає чинності з 1 вересня 2015 року - див.пункт 1 розділу XV цього Закону}

3. Рекомендований перелік видів навчальної, методичної, наукової та організаційної роботи для науково-педагогічних, наукових і педагогічних працівників встановлюється центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

4. Види навчальної роботи педагогічних та науково-педагогічних працівників відповідно до їх посад встановлюються вищим навчальним закладом за погодженням з виборними органами первинних організацій профспілки (профспілковим представником).

5. Залучення науково-педагогічних, наукових і педагогічних працівників до роботи, не передбаченої трудовим договором, може здійснюватися лише за їхньою згодою або у випадках, передбачених законодавством

Розділ XV 
ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності через місяць з дня його опублікування, крім:

абзацу третього частини другої статті 56 цього Закону, який набирає чинності з 1 вересня 2015 року;
…..

7. Рекомендувати засновникам вищих навчальних закладів:

1) протягом двох років привести тип і статути навчальних закладів у відповідність із цим Законом;

2) забезпечити приведення вищими навчальними закладами своїх освітніх програм у відповідність із вимогами абзацу третього частини другої статті 56 цього Закону, врахувавши при цьому, що нові освітні програми, які передбачають зменшення обсягу одного кредиту ЄКТС до 30 годин і зменшення максимального навчального навантаження науково-педагогічного працівника до 600 годин, починають діяти з 1 вересня 2015 року. При цьому зменшення максимального навчального навантаження на одну ставку науково-педагогічного працівника до 600 годин на навчальний рік не є підставою для збільшення чисельності штатних одиниць.»

Отже, для того щоб з 1 вересня 2015 року виконати норму Закону України “Про вищу освіту” щодо максимального річного навчального навантаження 600 годин на одну ставку науково-педагогічного працівника існує три шляхи:

1)    збільшити чисельність сумісників або

2)    переглянути навчальні програми і плани з метою зменшення загального обсягу навантаження або

3)    переглянути в сторону зменшення норм годин за певні види робіт.

Щоб було зрозуміліше, наведу приклад розподілу навантаження на рідній кафедрі алгебри і логіки механіко-математичного факультету. Загальний план навантаження на 2014-2015 рік – 6500 год., у складі кафедри 7 штатних науково-педагогічних працівники (двоє професорів і 5 доцентів) та 0,5 ставки асистента-сумісника. Якщо для спрощення обчислень взяти вісім ставок, то на кожну в середньому припадає більше 800 годин. Тобто потрібно або збільшити на 3 сумісники склад науково-педагогічних працівників кафедри, що становить більше 1/3 їх чисельності або зменшити навантаження на 1/4 .

         Цього навчального року у зв’язку із скороченням ставок на механіко-математичному факультеті не планується залучення жодного сумісника, тому перший шлях вирішення проблеми у наступному році виглядає нереальним і збільшення сумісників може застосовуватись локально і максимум ставка на кафедру.

За допомогою перегляду навчальних програм, планів суттєво і швидко зменшити загальне навантаження теж не вийде, бо є стандарти освіти і для їх змін треба щонайменше два роки. Окрім того, терміни навчання магістрів збільшуються у два рази плюс 60 кредитів дисциплін для підготовки аспірантів.

Тому очевидно, що домінуючим буде третій шлях – зменшення норм часу для деяких чи всіх видів навчальної роботи.

         Новий ЗУ “Про вищу освіту” дозволяє національним чи дослідницьким вищим навчальним закладам самостійно встановлювати норми часу навчальної роботи, залишаючи за МОН лише визначення рекомендованого переліку видів робіт. (Перелік видів робіт можна знайти у діючому наказі МОНУ №450 від 07.08.2002р. “Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів”.) Таким чином, національні університети можуть не чекати наказу з міністерства а скористатись своєю автономією і затвердити власні норми часу для відповідного виду роботи.

Свої пропозиції щодо норм часу для планування і обліку навчальної, методичної, наукової і організаційної роботи у Львівському національному університеті імені Івана Франка я виклав у наступному документі: NormyNew.pdf  Перелік робіт і норми часу запозичені з проекту наказу МОН України, який мав у 2013 році замінити діючий наказ №450.

Якщо тепер провести перерахунок “навантаження” кафедри алгебри і логіки  2014-2015 навчального року за новими нормами часу, то воно зменшується на 27% і в принципі його можна розділити на всіх науково-педагогічних працівників кафедри так, щоб виконувався норматив 600 годин.

Наскільки мені відомо, у ЛНУ ім. Івана Франка такі норми ніколи не затверджувались а для планування навантаження брались верхні межі вказані у наказі №450 МОН України від 07.08.2002р. Очевидно, що далі так тривати не може і потрібно затвердити нові нормативи до початку планування на 2015-2016 навчальний рік.

         Основні характеристики запропонованого проекту:

 1. Для планування і обліку основної (аудиторної) навчальної роботи (Таблиця 1) педагогічних і науково-педагогічних працівників як норматив використовуються астрономічні години (академічна година обліковується як астрономічна); для обліку іншої навчальної роботи  (проведення співбесід, вступних іспитів, творчих конкурсів, індивідуальних занять, консультацій під час семестру, модульного, семестрового контролю тощо) у Таблиці 2 використовуються преміальні бали (один бал відповідає одній годині).
 2. За методичну, наукову і організаційну роботу відповідним категоріям працівників нараховуються преміальні бали за нормами чи формулами вказаними у Таблицях 3-5.
 3. Основна навчальна робота, яка обліковується годинами, планується та затверджується на остатньому у навчальному році засіданні кафедри. Інші види робіт, які обліковуються преміальними балами, вказуються у річних звітах працівників і затверджуються на остатньому в календарному році засіданні кафедри.
 4. Максимальна навчальне навантаження науково-педагогічних працівників – 600 годин, педагогічних працівників – 700 годин.
 5. Мінімальне навчальне навантаження науково-педагогічних працівників на посаді професора – 450 годин (з них не менше 210 аудиторних годин), на посаді доцента – 500 годин (з них не менше 280 аудиторних годин), на посаді викладача, асистента – 550 годин (з них не менше 350 аудиторних годин). Мінімальне навчальне навантаження педагогічних працівників – 600 годин (з них не менше 420 аудиторних годин).
 6. Якщо сумарна кількість преміальних балів педагогічних, чи науково-педагогічних працівників за навчальну і методичні роботи становить менше 50% їх навчального навантаження, обчисленого в годинах, то мінімальне навчальне навантаження у наступному навчальному році збільшується на 50 годин.
 7. Якщо річна кількість преміальних балів науково-педагогічних працівників за наукову роботу на посаді професора становить менше 60, на посаді доцента ‑ менше 35, на посаді викладача, асистента – менше 10, то мінімальне навчальне навантаження у наступному навчальному році збільшується на 50 годин.
 8. Працівники підрозділу, які отримали найбільші кількості преміальних балів за один з видів робіт чи за усі роботи разом рекомендуються Вченою радою підрозділу для отримання грошових премій.

Для того щоб ввести запропоновані норми планування і обліку навчальної та інших робіт в 2015-2016 навчальному році потрібно до грудня 2014 року їх затвердити, відповідно у вересні-листопаді необхідно здійснити такі кроки:

 1. Обговорити в навчальних підрозділах Університету проект змін, взявши за основу документ NormyNew.pdf або інший, розроблений навчально-методичним відділом Університету.
 2. Кожному педагогічному, науково-педагогічному працівнику перерахувати своє цьогорічне “навантаження” за новою схемою і перевірити виконання норм, сформульованих у пунктах 4)-7). Запропонувати власні зауваження, поправки.
 3. До 1 листопада навчальним підрозділам подати у навчально-методичний відділ свої узгоджені пропозиції, зауваження, поправки, зміни норм чи коефіцієнтів у формулах.
 4. До 1 грудня навчально-методичному відділу Університету розробити нові нормативні документи з організації практики так, щоб години за керівництво практикою не включались у педагогічне навантаження а оплачувались керівникам як працівникам баз практик. Також, для забезпечення якісного, незалежного рецензування дипломних і магістерських робіт, розробити процедури призначення, здійснення та оплати “зовнішніх” рецензій (виконаних науковими чи науково-педагогічними працівниками інших наукових установ чи ВНЗ). “Внутрішнє” рецензування та консультування дипломних і магістерських робіт практикувати лише у виключних випадках і за виконану роботу нараховувати не години а преміальні бали згідно Таблиці 2.
 5. До 1 грудня комісії з акредитації та ліцензування Вченої Ради Університету розглянути пропозиції навчальних підрозділів, узгодити розбіжності, підготувати документ до слухання і представити на засіданні Вченої Ради Університету в грудні.
 6. В грудні Вчена Рада Університету схвалює порядок нормування часу для обліку, планування навчальної роботи і нарахування преміальних балів за всі інші види робіт, про що Ректор видає наказ.

Я розумію, що описаний вище алгоритм внесення змін “знизу” виглядає складним, нереальним і тому нездійсненим. Набагато простіше було б дочекатися рішення “зверху”, яке б замість декількох таблиць на дванадцяти сторінках, поміщалось у двох абзацах тексту і розв’язувало ту саму задачу. (Спеціально не приводжу альтернативного вирішення завдання зменшення педагогічного навантаження, щоб воно часом у такий спосіб не відбулось:-)

На мою думку, обговорюване питання і його вирішення має мати найвищий пріоритет, бо торкається кожного педагогічного, науково-педагогічного працівника і визначально впливає на всі основні види діяльності Університету.

 

 1. Про нормування часу навчальної та іншої роботи педагогічних, науково-педагогічних працівників.
  + Проект нормування часу для планування і обліку навчальної та інших видів робіт.
 2. Про академічні стипендії та рейтинги студентів.
  + Проект рішення Вченої ради механіко-математичного факультету щодо рейтингів студентів
 3. Про терміни навчання, спеціальності та спеціалізації на механіко-математичному факультеті.
  + Проект нових спеціальностей (спеціалізацій) та їх шифрів узгоджених з спеціальностями із захисту дисертацій.
  + Проект рішення Вченої ради механіко-математичного факультету про зміну термінів навчання.
 4. Про поєднання напряму 6.040201 “Математика” з додатковими спеціальностями і спеціалізаціями, за якими здійснюється підготовка педагогічних працівників освітніх рівнів бакалавр і магістр.
  + Проект рішення Вченої ради механіко-математичного факультету про поєднання напряму 6.040201 “Математика” з спеціальністю 7.04030201, 8.04030201 “Інформатика” (нова спеціальність 01.05.01 “Теоретичні основи інформатики та кібернетики”).
Юрій Іщук

доцент кафедри алгебри і логіки
механіко-математичного факультету ЛНУ ім. Івана Франка
тел.: 032 2394172 (0503716833)

Сайт: mmf.lnu.edu.ua/algstaff/1445

Коментарі (0)

Rated 0 out of 5 based on 0 voters
There are no comments posted here yet

Залиште свій коментар

 1. Posting comment as a guest. Sign up or login to your account.
Rate this post:
Вкладення (0 / 3)
Share Your Location
«
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
»

Наші контакти


Ідея, веб-дизайн і т.д.:

Олег Романів
oromaniv at franko.lviv.ua