Menu

Мельник Іванна Орестівна

Кандидат фізико-математичних наук,
доцент кафедри алгебри і логіки
механіко-математичного факультету
Львівського національного університету імені Івана Франка
e-mail: ivannamelnyk at yahoo.com

1 Universytetska Str.
79000 Lviv, Ukraine
e-mail: ivannamelnyk at yahoo.com

 

Research Interests  

Rings and modules, differential algebra, semirings and semimodules. 

Books   

 • Комарницький М. Я., Андрійчук В. І., Мельник І. О. Елементи математичної логіки та теорії рекурсії: навчальний посібник /– Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 282 с. – ISBN 978-617-10-0054-4.
 • Komarnytskyi M. Ya., Andriychuk V. I., Melnyk I. O. Elements of mathematical logic and recursion theory. – Lviv: LNU, 2013. – 282 p. – ISBN 978-617-10-0054-4. 
  http://publishing.lnu.edu.ua/edition/елементи-математичної-логіки-та-теор/ 

Scientific papers and Conference Reports   

 • Комарницький М. Я., Мельник І. О. Про аксіоматизовність класу некомутативних прюферових кілець. – Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2005. – Т. 48, № 4. – С. 30-37.
  Komarnytskyi M. Ya., Melnyk I. O. On the axiomatizability of a class of non-commutative Prüfer rings. – Mathematical methods and physic-mechanical fields. – 2005. – Vol. 48, No. 4. – P. 30-37. (in Ukrainian)
 • Komarnytsky M. Ya., Melnyk I. O. On ultraclosedness of a class of noncommutative Prüfer rings // 5th International Algebraic Conference in Ukraine (July 20–27, 2005, Odessa, Ukraine): Conference abstracts. – Odessa, 2005. – P. 101-102.
 • Мельник І. О. Ультрадобутки кілець нормування Дубровіна // Одинадцята міжнародна наукова конференція імені академіка М. Кравчука (18–20 травня 2006 р., Київ): Матеріали конференції. – Київ: ТОВ “Задруга, 2006. – Т. 1. – С. 518.
  Melnyk I. O. Ultraproducts of Dubrovin valuation rings // 11th International Scientific M. Kravchuk Conference (May 18–20, 2006, Kyiv, Ukraine): Conference materials. – Kyiv, 2006. – Vol. 1. – P. 518. (in Ukrainian)
 • Melnyk I. On quantales of preradical Bland filters and differential preradical filters // Algebra and Discrete Mathematics. – 2007. – № 4. – P. 108-122.
 • Komarnitskyi M. Ya., Melnyk I. O. On quantale of Bland filters over differential rings // 6th International Algebraic Conference in Ukraine (July 1–7, 2007, Kamyanets-Podilsky, Ukraine): Conference abstracts. – Kamyanets-Podilsky, 2007. – P. 104-105.
 • Мельник І. О. Sdm-системи, диференціально первинні та диференціально примарні модулі // Наук. вісник Ужгородського університету. Сер. матем. і інформ. – 2008. – Вип. 16. – С. 110-118.
  Melnyk I. O. Sdm-systems, differentially prime and differentially primary modules // Scientific Bulletin of Uzhhorod University. Series: Mathematics and Informatics. – 2008. – Vol. 16. – P. 110-118. (in Ukrainian)
 • Melnyk I. Differentially prime and quasi-prime submodules // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova. Matematica. – 2008. – Т. 58, № 3. – С. 92-96.
 • Мельник І. О. Квазіпервинні диференціальні ідеали та кільця // Дванадцята міжнародна наукова конференція імені академіка М. Кравчука (15–17 травня 2008 р., Київ): Матеріали конференції. – Київ: ТОВ “Задруга”, 2008. – Т. 1. – С. 728.
  Melnyk I. O. Quasi-prime differential ideals and rings // 12th International Scientific M. Kravchuk Conference (May 15–17, 2008, Kyiv, Ukraine): Conference materials. – Kyiv, 2008. – Vol. 1. – P. 728. (in Ukrainian)
 • Мельник І. О. Квазіпервинні диференціальні підмодулі та квазіпримарні розклади // Міжнародна наукова конференція “Сучасні проблеми механіки та математики” (25–29 травня 2008 р., Львів): Матеріали конференції. – Львів, 2008. – Т. 3. – С. 191-193.
  Melnyk I. O. Quasi-prime differential submodules and quasi-primary decompositions // International Scientific Conference on Modern Problems of Mechanics and Mathematics (May 25–29, 2008, Lviv, Ukraine): Conference materials. – Lviv, 2008. – Vol. 3. – P. 191-193. (in Ukrainian)
 • Комарницький М. Я., Мельник І. О. Про аксіоматизовність класу некомутативних диференціально-прюферових кілець // Міжнародна наукова конференція “Сучасні проблеми механіки та математики” (25–29 травня 2008 р., Львів): Матеріали конференції. – Львів, 2008. – Т. 3. – С. 189-190.
  Komarnitskyi M. Ya., Melnyk I. O. On the axiomatizability of a class of non-commutative differentially Prüfer rings // International Scientific Conference on Modern Problems of Mechanics and Mathematics (May 25–29, 2008, Lviv, Ukraine): Conference materials. – Lviv, 2008. – Vol. 3. – P. 189-190. (in Ukrainian)
 • Komarnitskyi M., Melnyk I. On the quasi-primary decomposition of HK-torsion theories // Algebra and Discrete Mathematics. – 2009. – № 2. – P. 60-69.
 • Мельник І. О. Про ультрадобутки диференціально первинних модулів // Конференція молодих учених із сучасних проблем механіки і математики ім. акад. Я. С. Підстригача: Тези доповідей, (25–27 травня 2009 р., Львів) – Львів, 2009. – С. 178-179.
  Melnyk I. O. On ultraproducts of differentially prime modules // Scientific Conference for Young Scientists on Modern Problems of Mechanics and Mathematics (May 25–27, 2009, Lviv, Ukraine): Conference materials. – Lviv, 2009. – Vol. 3. – P. 178-179. (in Ukrainian)
 • Melnyk I., Komarnitskyi M. On quasi-prime differential modules and rings // 7th International Algebraic Conference in Ukraine: Abstracts of talks, (August 18–23, 2009, Kharkiv, Ukraine) – Kharkiv, 2009. – P. 96-97.
 • Melnyk I. On differentially prime radicals and submodules // Ukrainian Mathematical Congress – 2009 (Dedicated to the Centennial of Nikolai N. Bogoliubov) (August 27−29, 2009, Kyiv, Ukraine): abstracts. – Kyiv, 2009. – (Available at http://www.imath.kiev.ua/~congress2009/partUMC2009.html)
 • Melnyk I. d-MP-modules and their localizations // International Conference of Humboldt-Kolleg Series in Kiev, Ukraine (19–22 November, 2009, Kyiv, Ukraine). – “Humboldt Cosmos: Science and Society”: abstracts. – Kyiv, 2009. – P. 34-35.
 • Melnyk I. d-MP-modules and their localizations // Mat. Stud. – 2010. – Vol. 34, No. 1. – P. 13-19.
 • Melnyk I. On ultraproducts of d-MP-modules // Bulletin of the National Taras Shevchenko University of Kyiv, Series: Physics & Mathematics. – 2010. – No. 3. – P.53-57.
 • Мельник І. О. Ультрадобутки d-MP-модулів // Тринадцята міжнародна наукова конференція імені академіка М. Кравчука (13–15 травня 2010 р., Київ): Матеріали конференції. – К.: НТУУ, 2010. – Т. 2. – С. 194.
  Melnyk I. O. Ultraproducs of d-MP-modules // 13th International Scientific M. Kravchuk Conference (May 13–15, 2010, Kyiv, Ukraine): Conference materials. – Kyiv, 2010. – Vol. 2. – P. 194. (in Ukrainian)
 • Melnyk I. Ultraclosedness of some classes of differential modules // Конференція молодих учених «Підстригачівські читання – 2010» (25–26 травня 2010, м. Львів): Матеріали конференції. – Львів, 2010. – (Режим доступу: http://www.iapmm.lviv.ua/chyt2010/materials/pc2010-02-M-20.pdf )
  Melnyk I. Ultraclosedness of some classes of differential modules // Scientific Conference for young scientists on Modern Problems of Mechanics and Mathematics  «Pidsryhach readings – 2010» (May 25–26, 2010, Lviv): Conference materials. – Lviv, 2010. – (Available at http://www.iapmm.lviv.ua/chyt2010/materials/pc2010-02-M-20.pdf )
 • Melnyk I. On axiomatizability of a class of d-MP-modules // AAA80 Workshop on General Algebra & Workshop on Non-classical Algebraic Structures (1–6 June, 2010, Będlewo, Poland): Abstracts. – Będlewo, 2010. – P. 129-130.
 • Мельник І. О. Про диференціально-мультиплікаційні модулі // Прикладні проблеми механіки і математики. Науковий збірник. – 2011. – Вип. 9. – C. 101-106.
  Melnyk I. O. On differentially multiplication modules // Applied problems of mechanics and mathematics. – 2011. – Vol. 9. – P. 101-106. (in Ukrainian)
 • Комарницький М. Я., Мельник І. О. Про ультразамкненість деяких класів диференціальних підмодулів // Міжнародна наукова конференція «Современные проблемы математики и ее приложения в естественных науках и информационных технологиях» (17–22 квітня 2011 р., Харків): Тези доповідей. – Х.: Апостроф, 2011. – С. 129-130.
  Komarnitskyi M. Ya., Melnyk I. O. On the ultraclosedness of some classes of differential submodules // International Scientific Conference on Modern Problems of Mathematics and their Application in Natural Sciences and Information Technologies (Tarapov readings – 2011) (April 17–22, 2011, Kharkiv, Ukraine): Abstracts of talks, – Kharkiv, 2011. – P. 129-130. (in Ukrainian)
 • Komarnitskyi M., Melnyk I. On quasi-prime differential preradicals // 8th International Algebraic Conference in Ukraine: Abstracts of talks (July 5–12, 2011, Lugansk, Ukraine) – Lugansk, 2011. – P. 207.
 • Мельник І. О. Про ультрадобутки деяких класів диференціальних підмодулів // IV Конференція молодих учених із сучасних проблем механіки і математики ім. акад. Я. С. Підстригача: Тези доповідей, (24–27 травня 2011 р., Львів) – Львів, 2011. – С. 267-268.
  Melnyk I. O. On ultraproducts of some classes of differential submodules // IV Conference for Young Scientists on Modern Problems of Mechanics and Mathematics (May 24–27, 2011, Lviv, Ukraine): Conference materials. – Lviv, 2011. – P. 267-268. (in Ukrainian)
 • Мельник І. О., Комарницький М. Я. Диференціально-мультиплікаційні модулі та їх диференціально-первинний спектр // Прикладні проблеми механіки і математики. Науковий збірник. – 2012. – Вип. 10. – C. 93-101.
  Melnyk I. O., Komarnytskyi M. Ya. On differentially multiplication modules and their differentially prime spectrum // Applied problems of mechanics and mathematics. – 2012. – Vol. 10. – C. 93-101. (in Ukrainian)
 • Мельник І. О. Про диференціально-мультиплікаційні модулі // Чотирнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка М. Кравчука (19–21 квітня 2012 р., Київ): Матеріали конференції. – Т. 2. – К: НТУУ «КПІ», 2012. – С. 157.
  Melnyk I. O. On differentially multiplication modules // 14th International Scientific M. Kravchuk Conference (April 19–21, 2012, Kyiv, Ukraine): Conference materials. – Kyiv, 2012. – Vol. 2. – P. 157. (in Ukrainian)
 • Melnyk I. Spectrum of the differentially multiplication modules // Міжнародна наукова конференція «Современные проблемы математики и её приложения в естественных науках и информационных технологиях» (Тараповские чтения – 2012) (1–31 травня 2012 р., Харків): Тези доповідей. – Харків: Апостроф, 2012. – С. 11.
  Melnyk I. Spectrum of the differentailly multiplication modules // International scientific conference on modern propblems of mathematics and their application in natural sciences and information technologies (Tarapov readings – 2012) (May 1–31, 2012, Kharkiv, Ukraine): Abstracts of talks. – Kharkiv, 2012. – P. 11.
 • Melnyk I. Differentially multiplication modules over noncommutative differential rings // International Mathematical Conference on occasion 70th anniversary of Professor Vladimir V. Kirichenko (June 13–19, 2012, Mykolaiv, Ukraine): Conference abstracts. – Mykolayiv: Mykolayiv V.O. Sukhomlynsky National University, 2012. – P. 109.
 • Melnyk I. On differentially prime submodules of differentially multiplication modules // International Conference on Algebra dedicated to 100th anniversary of S. M. Chernikov (August 20–26, 2012, Kyiv, Ukraine): Abstracts. – Institue of mathematics NASU, 2012. – P. 94.
 • MelnykI. Idempotent and nilpotent submodules of differential modules // International Conference dedicated to the 120th anniversary of Stefan Banach (September 17–21, 2012, Lviv, Ukraine): Abstracts of reports. – Lviv, 2012. – P. 258.
 • Melnyk I. О. On classical differentially primary submodule // Сучасні проблеми математики, механіки, інформатики (29 вересня – 4 жовтня 2013 р., Харків): Збірник тез доповідей міжнародної школи-конференція «Тараповські читання – 2013». – Харків: Цифрова типографія №1, 2013. – С. 82.
  Melnyk I. О. On classical differentially primary submodule // Modern propblems of mathematics, mechanics, informatics (Tarapov readings – 2013) (September 29 – Octover 4, 2013, Kharkiv, Ukraine): Abstracts of talks. – Kharkiv, 2013. – P. 82.
 • Melnyk I. Classical differentially primary submodules of differentially multiplication modules // The International Algebraic Conference dedicated to 100th anniversary of L. A. Kaluzhnin (July 7–12, 2014, Kyiv, Ukraine): Book of abstracts. – Kyiv: Taras Shevchenko National University of Kyiv, 2014. – P. 64-65.
 • Melnyk I. On differential multiplication semimodules // X International Algebraic Conference in Ukraine dedicated to the 70th anniversary of Yu. A. Drozd (August 20–27, 2015, Odessa, Ukraine): Abstracts. – Odessa: TES, 2015. – P. 80.
 • Melnyk I. On Keigher semirings // Конференція молодих учених «Підстригачівські читання – 2016» (25–27 травня 2016, м. Львів): Матеріали конференції. – Львів, 2010. – (Режим доступу: http://iapmm.lviv.ua/chyt2016/theses.html )
  Melnyk I. On Keigher semirings // Scientific Conference for Young Scientists «Pidsryhach readings – 2016» (May 25–27, 2016, Lviv, Ukraine): Conference materials. – Lviv, 2016. – (Available at http://iapmm.lviv.ua/chyt2016/theses.html )  
вгору

Університет

Математика

Освіта

Наші контакти


Ідея, веб-дизайн і т.д.:

Олег Романів
oromaniv at franko.lviv.ua